Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Reklamacje i zwroty

Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie

 

Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe

 

warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane

 

punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się

 

na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych

 

producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji

 

za pośrednictwem Sprzedającego.

 

2. W przypadku gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy,

 

na adres Usługodawcy.

 

3. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

 

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym

 

rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań,

 

należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku

 

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 

(Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw

 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 

(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

 

5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży

 

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy

 

od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku

 

sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach

 

556-576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

 

w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą

 

być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta

 

oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo

 

dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

 

Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru1

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Oznaczenie imienia, nazwiska i adresu konsumenta

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową.

Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi

na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru

do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

 

 

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

 

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw

 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 

(Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)1

 

odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..

 

zawartej dnia......................................................w..................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)

 

przekazem pocztowym na adres..............................................................................................

 

lub na konto nr.........................................................................................................................

 

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

 

podpis Konsumenta

 

1 Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne

 

oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

 

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

 

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego

 

zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania

 

przedpłaty.

 

Art.10. 1.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa

 

dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

 

 

TEL; 793-969-903

NUMER  KONTA;

93 1050 1461 1000 0091 1987 1904

Bezpieczne zakupy
  • Różne formy płatności
  • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
  • Szyfrowane dane i transakcje

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl